SOUTĚŽE

                                       Sportovní kalendář ČFTKF na rok 2004   a akce ve světě

                                                                                                                                                      2005   a akce ve světě

                                                                                                      2006

                

 

leden
31.1. Seminář trenérů,instruktorů,zkušebních komisařů a doškolení rozhodčíc a trenérů Praha
1.2. III kolo národního poháru TKF děti,dorost,junior,senior Praha
únor
21.2. XI Mistrovství ČR  TKF - dorost -senior Praha
březen
20.3.  I kolo národního poháru TKF děti,dorost,junior,senior Ústí n.L
duben
22.4.-25.4. Mistrovství Evropy tradičního karate Fudokan-senior-Berlín Německo
     
 
     
květen
1.5. Pohár sensei Rachmy Soebajo Pelhřimov
červen
13.6. XI Mistrovství ČR TKF - dětí + junior Praha
říjen
2.10. II.Kolo Národního poháru TKF děti, kadet, junior, senior Brno
listopad
25.-28.11. Mistrovství Evropy TKF -děti do patnácti let + junior 19-21 let a senior,

klubové Mistrovství.

Seminář TKF pod vedením Shihan Ilija Jorga,8 Dan

Praha
prosinec
11.12. Vánoční pohár TKF Praha
  Vánoční setkání předsedů oddílů ČFTKF Praha
 


 

 


 

                                           Soutěžní disciplíny tradičního karate

                                                                                                                                                                                               

                                                                                               KATA

       

 

Kata je klíčem k pochopení podstaty karate. Jedná se o kombinací krytů, proti-úderů a pohybů, které před-stavují obranu proti ně-kolika soupeřům. Všechna kata však začínají krytem, to proto, aby byl zdůrazněn sebeobranný aspekt karate. Každá technika obsažená v kata, každý postoj a pohyb mají svůj přesný význam a smysl. Správným tréninkem kata dochází ke zlepšení reflexů, rozvoji rychlosti a cel-kovému posílení fyzické a duševní kondice cvičence. Součástí nácviku je i syn-chronizovaná kata. Druž-stvo tvoří tři cvičenci, kteří cvičí v naprosté jednotě, stejném rytmu. Tato soutěžní disciplina se dělí na dvě části. Nejdříve družstvo zacvičí kata, dále pak musí předvést i aplikace kata jako demonstraci jednoho karateky proti dvěma útočníkům.


 

                                                                            EN-BU

Disciplina En-bu je důrazně spojená se sebeobranou. Soutěží se ve dvojicích, které může tvořit žena a muž nebo dva muži. Útok a obrana předvádí nacvičené sekvence po dobu jedné minuty (plus nebo minus 5 vteřin). Sestava představuje bojové akce v situacích, které se neustále dynamicky mění. Hodnocení závisí na úrovni a reálnosti technik tra-dičního karate, plynulosti přesunů a choreografii. Důraz je kladen na razanci a dokonalost provedení technik obou bojujících, představivost, tvořivost.


 

                                                                           FUKU-GO

Fuku-go je soutěžní disciplina tradičního karate, které se účastní nej-vyspělejší závodníci, neboť je zde nezbytně nutné ovládat kata i kumite. Závodníci se mezi sebou střídavě utkávají v kumite i katě Kitei (povinná forma katy, vyhlášená technickým výborem ITKF), která v sobě zahrnuje různé základy tradičního karate. Fuku-go je tedy absolutní disciplinou tradičního ka-rate. Základní techniky tra-dičního karate byly vy-víjeny a zdokonalovány mnoholetým studiem a cvičením, ale abychom mohli kteroukoliv z nich efektivně použít, musíme uznávat duchovní hledisko tohoto umění sebeobrany.


 

                                                                           KUMITE

Kumite je boj mezi dvěma soupeři, který zahrnuje použití technik získaných v předchozím tréninku.

Soutěž v kumite má být vedena s důrazem na mentální stránku a smyslem pro far play s plným vědomím nutnosti res-pektovat technické zku-šenosti, osobnost a dispo-zice soupeře. Této vyspělosti je dosaženo tréninkem koncentrace za maximálního duševního a fyzického úsilí. Cílem je vytvoření vzájemného res-pektu mezi soupeři. Aby se člověk stal vítězem, musí nejdříve zvítězit sám nad sebou. Gichin Funakoshi, velký mistr karate-do, vždy opakovaně zdůrazňoval, že úkolem tohoto umění je pěstování vznešeného du-cha, ducha pokory. Státi se pravým karatekou je možné jen tehdy, když člověk docílí mistrovství du-chovního i fyzického.